qarşı

qarşı
1. is. Bir şeylə üzbəüz olan yer və ya şey, müqabil tərəf; qabaq. Evin qarşısı. Dağın qarşısı. Məktəbin qarşısı. – Baxınız, qarşımı tutmuş bir axın; Güclüdən güclü, dənizdən daşqın. M. Müş.. // Yerlik halında: qarşısında – qabağında, önündə. Bülbülün qarşısında açıl, şirinləş; Qızılgül kimi! M. Müş.. Axund nə biləydi ki; Qarşısında dayanan; Milyonların ən böyük; Dahi müəllimidir. B. V..
2. sif. Müqabil, üzbəüz, bir şeyin müqabilində olan. Qarşı tərəf. Qarşı gəlmək – üzbəüz gəlmək, rast gəlmək, qarşılaşmaq. <Azər:> Quzu gördünmü sev, o, kin bilməz; Canavar qarşı gəlsə, parçala, əz! H. C..
3. qoş. Zidd, müxalif, əleyhinə, ziddinə, əksinə. Siz istiqlaliyyət və azadlıq uğrunda aclığa və məhrumiyyətə qarşı sinənizi gərən təbrizlilərsiniz. M. S. O.. <Surxay> öz dostuna qarşı ittihamkar mühakimələr yürüdürdü. . İ. Ə.. Qarşı çıxmaq – əleyhinə çıxmaq, mübarizə etmək. <Eyvaz:> . . Bu gün mən ona qarşı çıxmışam, sabah sizə qarşı çıxacağam. C. C.. Qarşı durmaq – müqavimət göstərmək. Xavər özündə onun təhdidlərinə qarşı duracaq daxili bir qüvvə hiss etdiyindən onları tez unutdu. M. İ.. Qarşı getmək – əksinə getmək, əleyhinə getmək, ziddinə getmək. Haqq nə deyir? Küfrə qarşı getməyiz; Nurdan çıxıb zülmət içrə itməyiz. . Şəhriyar. Qarşı qoymaq – bir şeyin əleyhinə yönəltmək, bir şeyə müqabil qoymaq. Nədən qarşı qoydu «mənəm» deyənlər; Cılız mənliyini yüz-yüz minlərə? B. V..
4. qoş. Haqqında, barəsində. <Şirmayının> ürəyində nənəsinə qarşı zərrə qədər də şübhə oyanmırdı. M. Hüs.. Mirzağanın Cəmiləyə qarşı olan meyli və məhəbbəti getdikcə artırdı. S. H.. Azərbaycan xalqı həmişə dostlara sadiq, düşmənlərə qarşı amansız olmuşdur. İ. Ə..
5. qoş. Mübarizə etmək üçün, qabağını almaq üçün. Milçəklərə qarşı güclü vasitə. Qripə qarşı dərman. – Sonra quraqlığa qarşı mübarizədən söhbət açdıqları vaxt Əziz içəri girib salam verdi. Ə. Vəl..
6. qoş. Bir hadisənin yaxınlaşmasını göstərir. Yaza qarşı.
7. qoş. Üzünə, üçün. Bəs oxu bu şeri yarə qarşı; Bülbül kimi gülüzarə qarşı. X..
◊ Qarşısını almaq – bir hadisənin, işin, xəstəliyin baş verməməsi üçün vaxtında tədbir görmək, qabağını almaq. Hadisələrin qarşısını almaq. Yanğının qarşısını almaq. Xəstəliyin qarşısını almaq. Təhlükənin qarşısını almaq. – <Əhməd> ilk zərbələrin qarşısını almaq, ya da camaatı sakitləşdirmək üçün biriki söz deməyi lazım bildi. İ. Ş.. Qarşısını kəsmək – yolunu tutmaq, getməsinə, axmasına mane olmaq. Selin qarşısını kəsmək. – <Xəlil> qərara almışdı ki, daha «həvəsdibəsdi», Bakıdan qayıdan kimi Sayadın qarşısını kəsəcək, üç il ürəyində dolanan sözləri onun üzünə deyəcək. İ. Məlikzadə. qarşı-qarşıya zərf Üz-üzə, bir-birinə qarşı. Səlimi gəlib salamlaşdı və onunla <Firidunla> qarşı-qarşıya oturdu. M. İ.. Qarşı-qarşıya gəlmək – 1) üz-üzə gəlmək, qarşılaşmaq, təsadüf etmək, rast gəlmək, rastlaşmaq. Nizaminin başında gedən istiqbal dəstəsi «Əli bulağı» adlı çeşmənin yanında Məhsəti xanımın karvanı ilə qarşıqarşıya gəldi. M. S. O.. Qəvi bir yırtıcı ilə qarşı-qarşıya gəlmək ehtimalı canıma qor doldurdu. Çəmənzəminli; 2) toqquşmaq, birbirinə dəymək; 3) bir-birinə zidd olmaq, birbiri ilə düz gəlməmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • qabaq-qarşı — z. Qabaq qabağa, qarşıqarşıya, üz üzə. Sadıq xanla Məmməd bəyin gözlərinə yuxu getmirdi: qabaq qarşı oturub sabahın dərdinə qalmışdılar. Ç.. Güllü . . qoluçirməkli olduğu halda, oğlu ilə qabaq qarşı durub danışırdı. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hücum — is. <ər.> 1. İrəliləmək məqsədilə qoşunların düşmənə qarşı apardığı hərbi əməliyyat; həmlə. Cəbhə boyu hücum. Düşmən üzərinə şiddətli hücum. Hücumun qabağını almaq. – Qala qoşunu düşmənin hücumunu dəf etməyə çalışırdı. . Ç.. <Əmrah>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müqavimət — is. <ər.> 1. Zorakı hərəkətə, zorakılığa qarşı durma; hücuma, təzyiqə, təsirə qarşı güc göstərmə. Müqavimət göstərmək – qüvvəyə qarşı dayanmaq, əks təsir göstərmək, qarşı durmaq. <Polismeyster:> <Mədəndə işləyənlər> müqavimət… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • üsyan — is. <ər.> 1. Köhnə ictimai quruluşu yıxıb yenisini qurmaq məqsədilə hakim siniflərə qarşı kütləvi silahlı çıxış. Kəndli üsyanları. – Bir üsyanla doğacaqdır azadlığın ilk ulduzu! S. V.. Aydın olsun hamıya; Xalqın gücü; Silahlı üsyanın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kinli — sif. Kin saxlayan. Kinli adam. – Dəvə kinli z. olar. (Ata. sözü). <Xalq> düşməninə qarşı kinli, inadlı, dostlarına qarşı olduqca mehriban və səmimidir. M. S. O.. Mehriban başını qaldırdı, kinli bir nəzərlə <Zeynala> baxdı. S. H.. Gənc …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • laqeyd — <ər.> 1. sif. Heç bir şeyin fikrini, qeydini çəkməyən, heç bir şeyə əhəmiyyət verməyən, hər şeyi qulaqardına vuran. Laqeyd adam. 2. zərf Etinasız, maraqsız, soyuq, saymaz. Mən nə qədər ki, ona qarşı laqeyd və etinasız davranırdım, əksinə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • minnətdar — sif. <ər. minnət və fars. . . . dar> 1. Birindən gördüyü yaxşılığa qarşı mütəşəkkir olan, minnətə qarşı özünü borclu hiss edən, yaxşılıq bilən, razılıq edən. . . <Qadir> özünü minnətdar göstərmək istəyən vəziyyətdə . . dedi. Ə. Ə..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • minnətdarlıq — 1. is. Göstərilən diqqətə, edilən yaxşılığa qarşı razılıq, məmnunluq hissi; təşəkkür. Yarməmmədin ürəyində Kəngərliyə qarşı minnətdarlıqdan başqa bir duyğu yox idi. M. İ.. . . Mən sizin etimadınıza qarşı ancaq minnətdarlığımı bildirə bilərəm. Q.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müxalifət — is. <ər.> 1. Zidd olma, əks olma, əksinə getmə, müqavimət göstərmə, qarşı durma. Müxalifət etmək – əks olmaq, ziddinə getmək, qarşı durmaq, müqavimət göstərmək. Çünki Fərəc xan Bağır xanın əmisi oğlu və damadıdır, heç bir əmrdə onun rəyinə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nifrət — is. <ər.> 1. Bir adama, işə, hərəkətə və s. yə qarşı dərin ikrah, kin, narazılıq hissi. . . Qıza qarşı <Ruhnəvaz xanımın> ürəyində anlaşılmaz bir nifrət əmələ gəldi. Ç.. <Qəhrəman:> Mən <xanımın> hiyləgər və yağlı dilinə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”